هیات رییسه

تعداد بازدید:۲۲۴۱۹

اعضای هیات رییسه جهاددانشگاهی:   

                                                         

                                                                                   دکتر حمیدرضا طیبی                           
                                                                                   رییس جهاددانشگاهی             

 

    

               مهندس علیرضا زجاجی                                 دکترابوالقاسم رئیسی                                   بهنام چهارلنگ
               مدیر کل حوزه ریاست                                مدیر کل روابط عمومی                                  مدیرکل حراست

            
             

 

         

              دکتر محمدرضا پورعابدی                                دکتر جمال رحیمیان                                 دکتر محمدصادق بیجندی
              معاون پژوهش وفناوری                                سرپرست معاونت فرهنگی                                معاون آموزش و کارآفزینی 

 

    

            دکتر مهدی باصولی                                دکتر عیسی علیزاده                                        دکتر بهروز بادکو

 معاون پشتیبانی و مدیریت منابع              معاون هماهنگی و امور مجلس                       معاون رییس جهاددانشگاهی و رییس سازمان ستفا