هیات رییسه

تعداد بازدید:۲۴۹۸۶

اعضای هیات رییسه جهاددانشگاهی:   

                                                        

                                                                          دکتر روح الله دهقانی فیروزآبادی                         
                                                                             رییس جهاددانشگاهی             

 

    

               امیر طهرانچی                                             دکترابوالقاسم رئیسی                                   بهنام چهارلنگ
      سرپرست اداره کل حوزه ریاست                              مدیر کل روابط عمومی                                  مدیرکل حراست

            
             

 

         

              دکتر محمدرضا پورعابدی                                دکتر جمال رحیمیان                                 دکتر محمدصادق بیجندی
              معاون پژوهش وفناوری                                سرپرست معاونت فرهنگی                                معاون آموزش و کارآفزینی 

 

    

            دکتر مهدی باصولی                                دکتر عیسی علیزاده                                        دکتر بهروز بادکو

 معاون پشتیبانی و مدیریت منابع              معاون هماهنگی و امور مجلس                       معاون رییس جهاددانشگاهی و رییس سازمان ستفا