امیر طهرانچی

تعداد بازدید:۵۳۰۲
امیر طهرانچی

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان:                     امیر طهرانچی

سمت:                    سرپرست اداره کل حوزه ریاست (دفتر مرکزی جهادانشگاهی)

تلفن:                      7-66972515-021

پست الکترونیک: