صنعتی اصفهان

تعداد بازدید:۱۱۹۰۱

 

نشانی: اصفهان - دانشگاه صنعتی اصفهان - جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان

کدپستی: 8415681167

تلفن: 33912540-031

نمابر: 33912541-031

پست الکترونیک: sec.iut@acecr.ac.ir

وب سایت: http://jdiut.ac.ir