سیستان و بلوچستان

تعداد بازدید:۱۵۰۸۴

 

نشانی: زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - کدپستی: 9816743589

تلفن: 33448219-054

تلفن: 33440087-054

نمابر: 33412145-054

پست الکترونیک: sec.sb@acecr.ac.ir

وب سایت: http://jdsb.acecr.ac.ir/fa