خراسان جنوبی

تعداد بازدید:۸۴۴۰

 

نشانی: بیرجند - خیابان پاسداران - خیابان قدس - صندوق پستی: 466
تلفن: 32219014-056
نمابر: 32222629-056
پست الکترونیک: sec.khj@acecr.ac.ir
وب سایت: http://jdkhj.ir/fa