شورای علمی

تعداد بازدید:۱۶۵۶۵

اعضای شورای علمی جهاددانشگاهی عبارتند از: 

دکتر حمیدرضا طیبی (رییس)

دکتر محمدرضا پورعابدی(نایب رییس)

دکتر محمدصادق بیجندی

دکتر جمال رحیمیان

دکتر ایرج فیضی

دکتر سید سعید هاشمی

دکتر سعید پورعلی

دکتر محمدرضا صادقی

دکتر ژیلا صدیقی

دکتر مهشید منزوی (دبیر)